26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เรื่องพิจารณาอนุมัติผลการเรียน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เรื่องพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่...

read more