26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
รับฟังนําเสนอฝึกประสบการณ์งานอาชีพนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ผ่านระบบออนไลน์

รับฟังนําเสนอฝึกประสบการณ์งานอาชีพนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น แผน...

read more
ประชุมปรึกษาการจัดทำโครงการจับคู่แรงงานหารายได้ระหว่างเรียน

ประชุมปรึกษาการจัดทำโครงการจับคู่แรงงานหารายได้ระหว่างเรียน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลั...

read more