22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center หลังน้ำลด

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ซ...

read more