18/09/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมแจ้งรายละเอียด และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน fix it จิตอาสา ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมแจ้งรายละเอียด และ...

read more
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อ...

read more