28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
Fix it จิตอาสา

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 6 ชั่วโมงผ่านทาง Facebook Line งานประชาส...

read more