28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน

ประชุมฝ่ายบริหารและ คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้น...

read more
ประชุมฝ่ายบริหาร และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน

ประชุมฝ่ายบริหาร และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน ก...

read more
ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจกรรม โครงการ วิจัย และการสรรหาโปรแกรมจำลอง

ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจก...

read more
ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาการบัญชี กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจกรรม โครงการ วิจัย และการสรรหาโปรแกรมจำลอง

ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาการบัญชี กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจกรร...

read more