26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
ผู้บริหาร  และครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ ทางออนไลน์

ผู้บริหาร และครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น....

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  (แกนมัธยม)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more