26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ  ให้กับนางนันทชพร ตั้งศุภจรูญนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดการ้อง

นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางนันทชพร ตั้งศุภจรูญน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางอรอุบล ปลายนา เจ้าหน้าที่ธุรการ  เป็นผู้รับมอบป้ายแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุ่ม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางอรอุบล ปลายนา เจ้าหน้า...

read more
การประชุมเรื่องการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)

ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเรื่องการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ  ให้นางจุฑาทิย์  มงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more