18/09/2021
Inburi Industrial And Community Education College
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูกอบชัย สดวัลย์ แผนกวิชาช่างยนต์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูพิชญ์ อางีกู่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูปกรณ์ นาวีระ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูสันติ หาญอาษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more