18/09/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและการย้ายสถานประกอบการ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องกา...

read more