26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นายอำเภอ และสาธารณสุข อ.อินทร์บุรี ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา และการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และเรื่องการจัดทำ Local Quarantine (LQ) : สถานกักกันโรคท้องที่

ผู้บริหาร คณะครู นายอำเภอ และสาธารณสุข อ.อินทร์บุรี ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา และการป้องกันการแพร่ร...

read more
ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานฯการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ...

read more