28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูรังษิยา พูลเเสวง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูธัญลักษณ์ เจริญสุข แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รอง...

read more