23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมหัวหน้าเเผนกวิชา  เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 )  การเคลื่อนย้ายนักศึกษากลับภูมิลำเนาฯ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมหัวหน้าเเผนกวิชา &nbs...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูกฤตนันท์ สันติวงศกร แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่องขอความเห็นชอบในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา และการแก้ไขปัญหา ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการ...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูพิทักษ์ ทรัพย์วัฒนานนท์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more