23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เ...

read more
ประชุมฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดตารางนิเทศครูผู้สอน

ประชุมฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดตารางนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ป...

read more