28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมครูที่ปรึกษา ทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

ประชุมครูที่ปรึกษา ทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประชุมผ...

read more
ระชุมปรึกษาหารือการเเก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ตกค้าง สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปกติและเรือนจำ

ประชุมปรึกษาหารือการเเก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ตกค้าง สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปกติและเรือนจำ ในวันที่...

read more
ประชุมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการประชุม/ดำเนินโครงการ ในสถานการณ์โควิด19

ประชุมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการประชุม/ดำเนินโครงการ ในสถานการณ์โควิด19 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย...

read more
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเเก้ไขสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ผ่านระบบ Line Meeting

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเเก้ไขสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (cov...

read more