23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ซ่อมประตูกระจกบานเลื่อน ร้านค้าอินทร์บุรีสะดวกซื้อ

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ซ่อมประตูกระจกบานเลื่อน ร้านค้าอินทร์บุรีสะดวกซื้อ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 1...

read more
นักศึกษาฝึกงาน และครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่วยกันซ่อมบำรุงเครื่องโม่ปูน เพื่อใช้ในงานพัฒนาวิทยาลัย

นักศึกษาฝึกงาน และครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่วยกันซ่อมบำรุงเครื่องโม่ปูน เพื่อใช้ในงานพัฒนาวิทยาลัย วันอังคารที่...

read more
ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 และระ...

read more
ทดสอบระบบ Facebook Live สำหรับการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

ทดสอบระบบ Facebook Live สำหรับการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 8 และ 15 มิถุนายน 2564) covid19 ทำให้เราต้องทำแบบ...

read more