23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
งานปรับพื้นเทปูนที่นั่งพักผ่อน ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ด้านข้างโดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี เมื่อทำเสร็จจะสามารถนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 60 คน

งานปรับพื้นเทปูนที่นั่งพักผ่อน ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ด้านข้างโดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี เมื่อทำเสร็จจะสามารถนั่...

read more
ประชุมฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่องเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้เรียน การย้ายครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นจากแผนกวิชาช่างกลโรงงานไปยังแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและงานเชื่อม เ พื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

ประชุมฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่องเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้เรียน การย้ายครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น...

read more
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี โดยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการ ได้มี...

read more
ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แผนกวิชาช่างไฟฟ...

read more