23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารที่ชำรุด

นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารที่ชำรุด วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น ณ โรง...

read more
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อลดอัตรการเกิดโรคไข้เลือดออก

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อลดอัตรการเกิดโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 11 มิถ...

read more
งานเทปูนที่นั่งพักผ่อน ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ด้านข้างโดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี เมื่อทำเสร็จจะสามารถนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 60 คน

งานเทปูนที่นั่งพักผ่อน ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ด้านข้างโดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี เมื่อทำเสร็จจะสามารถนั่งพักผ่อน...

read more
ประชุมออนไลน์ (Line Meeting) ฝ่ายบริหาร ครู เจ้าหน้าที่และคนงานภารโรง เพื่อรับทราบมาตรการในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน

ประชุมออนไลน์ (Line Meeting) ฝ่ายบริหาร ครู เจ้าหน้าที่และคนงานภารโรง เพื่อรับทราบมาตรการในการจัดการเรียนการสอน และมาตรกา...

read more