23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกแผนกวิชา เพื่อจัดทำปฏิทินงานกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ และแนวทางในการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกแผนกวิชา เพื่อจัดทำปฏิทินงานกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ และแนวทางในการจัดกิจกรรม ภาค...

read more
ปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงาน ดำเนินงานโดยคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและนักศึกษาฝึกงาน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงาน ดำเนินงานโดยคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 14 มิถ...

read more
รับปรุงเครื่องเสียง สำหรับกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ โดยการเพิ่ม Line matching

ปรับปรุงเครื่องเสียง สำหรับกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ โดยการเพิ่ม Line matching วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยา...

read more
จุดคัดกรองหน้าวิทยาลัย

เช้านี้ที่จุดคัดกรองหน้าวิทยาลัย วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 7.40 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีนักเรี...

read more