26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูศิริพันธ์ แก้วมาลา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูสายสมร ท้าวน้อย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาโปรแกรมกราฟิก รห...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูบุณฑริก พินกฤษณ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชานันทการเพื่อพัฒ...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูอัครา แก้วกันไทย แผนกวิชาช่างยนต์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

read more