17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80

คณะผู้บริหาร นิเทศโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It จิตอาสา) ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply