August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95

แผนกวิชาการบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า และคัดกรองก่อนเข้าวิทยาลัยฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.00 น ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply