June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) ของจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply