August 16, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2

อบรมหลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Leave a Reply