August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ห้องเรียนอาชีพ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาขนมไทย รหัสวิชา 1402-2203 ครูนาตยา ศรีดา และครูหทัยวรรณ ร่างใหญ่ หลักสูตรแกนมัธยม โรงเรียนวัดพรหมสาคร วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้อง 125 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply