November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคี เพื่อปรึกษาแนวทางในการส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำโครงการความร่วมมือด้านการป้อนกำลังคนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply