August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply