June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

ศึกษากระบวนการผลิตสื่ออาชีวศึกษาด้านการงานอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Leave a Reply