17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี #รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลางครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสิงห์บุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564

Leave a Reply