23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Lesson Plan & Learning Innovation ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน แบบผสมผสานกลุ่มเล็กและการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply