24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81

รับฟังนําเสนอฝึกประสบการณ์งานอาชีพนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply