August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1

รับการประเมินโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ จากคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply