May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8

จากนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มากขึ้น เน้นการมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ในการนี้ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวฯ ให้เป็นรูปธรรม โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีและวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถยนต์ดัดแปลง มีโรงงานที่ทันสมัยทำงานด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ และเครื่องจักร CNC โดยคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ เครือข่ายการจัดทวิภาคี ทั้งนี้เป็นการขยายฐานเพื่อเตรียมและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่ตรงความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งหารือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สถานประกอบการจะได้รับ จากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับอาชีวศึกษา ในการจัดอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566 สถานประกอบการแจ้งว่ามีแนวโน้มที่จะรับนักศึกษาฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Leave a Reply