26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89

ประชุมผู้บริหาร งานวางแผน งานพัสดุ งานการเงินและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply