May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%af%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2

รองเลขาธิการฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาทวิภาคี”

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนการจัดทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ รองเลขาธิการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการพร้อมให้กำลังใจนักศึกษาฝึกประสบการณงานอาชีพ ระบบทวิภาคี บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ฝึกประสบการณ์งานอาชีพอยู่ จากการตรวจเยี่ยมพบว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพิ่มขึ้นตามสมรรถนะงานที่รับผิดชอบ สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยทันเทคโนโลยี ทั้งยังมีรายได้ระหว่างเรียน มีสวัสดิการต่างๆ ที่ได้จากสถานประกอบการ เป็นการลดรายจ่ายให้ผู้ปกครอง และจำลองชีวิตการทำงานไปในตัว และเมื่อจบการศึกษาระดับ ปวส. สามารถทำงานต่อที่บริษัทเดิมได้ทันที มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท และสมรรถนะที่เรียนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2566 สถานประกอบการแจ้งว่ามีแนวโน้มที่จะรับนักศึกษาฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานประกอบการยังเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพิ่มเติมจากหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นผู้ประกอบการในได้ในอนาคต จากนั้นรองเลขาธิการฯ ยังได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ให้มีความอดทน ความพยายามในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ชื่นชมและให้กำลังใจกับนักศึกษา สร้างความปลาบปลื้มให้กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply