26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%80

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับ อู่เหน่งบริการ ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.15 น. ณ อู่เหน่งบริการ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply