August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 “หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา

Leave a Reply