17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81

พิธีปิด และมอบวุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษายุคดิจิทัล กลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ไลฟ์รีสอร์ท ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply