24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี และผู้กำกับลูกเสือ ประชุมจัดทำปฏิทินการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และประชุมผ่านระบบ line meeting

Leave a Reply