26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99

ผู้บริหาร และครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และทางออนไลน์

Leave a Reply