August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และทางออนไลน์ ผ่าน Software Line meeting

Leave a Reply