17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ผลงาน/รางวัล ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

รางวัลที่เราชาวอินทร์บุรีภูมิใจ

รางวัลสถานศึกาาพอเพียง

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

รางวัลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

รางวัลสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกัน Covid 19