17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

บริการวิชาชีพ

 

นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางนันทชพร ตั้งศุภจรูญนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดการ้อง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางอรอุบล ปลายนา เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้รับมอบป้ายแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุ่ม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางอรอุบล ปลายนา เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้รับมอบป้ายแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุ่ม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

 
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนายเมธา สุระจิตร์ หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนวัดบางปูน เป็นผู้รับมอบแทนป้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปูน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.20 น. ณ โรงเรียนวัดบางปูน ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางสาวปาณิสรา น้อยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดท่าอิฐ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางสาวอัญชลี สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนวัดแหลมคาง ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี