23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College

ผลงานบริการวิชาชีพ

ซ่อมบำรุง DLTV โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สำรวจชุดรับสัญญาณดีแอลทีวี เพื่อทำการซ่อมบำรุง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ชำรุด 6 จุด

สำรวจและซ่อมบำรุง ชุดรับสัญญาณดีแอลทีวี วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น โรงเรียนวัดโพธิ์สําราญ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปรับตั้งค่า ชุดดีแอลทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้จำนวน 6 จุด

Fix it Center