26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ผลงานบริการวิชาการ

ผลงานบริการวิชาการ

สนับสนุนวิทยากร ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองบางระจัน รุ่นที่ 1-4 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รายวิชาขนมลืมกลืน และขนมบ้าบิ่น