13/05/2021
โทรศัพท์ : 036-699-488

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นสถานศึกษาที่ จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 70 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 91
หมู่ที่ 2 ถนน อินทร์บุรี – หนองสุ่ม ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีรหัสไปรษณีย์ 16110
โทรศัพท์ 0-3669-9488 โทรสาร 0-3669-9307 โทรศัพท์ 09-2690-4366 Website www.icc.ac.th