16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติตนในช่วงสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00น. ณ ห้องประชุม 1ขุนไกร และผ่าน ระบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply