26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และผ่านทางระบบออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา(work for home)

Leave a Reply