26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานการประชุม เกี่ยวกับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และเปิดหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 ขุนไกร และผ่านทางระบบออนไลน์ ตามรายชื่อดังแนบ

Leave a Reply