24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุม ฝ่ายบริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.45 น ณ ห้องประชุม 1 (ขุนไกร) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply