26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a5

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมแจ้งรายละเอียด และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน fix it จิตอาสา ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านระบบ Line meeting

Leave a Reply